Yoga with Poppy

Goodrich Village Hall Fridays 9.30 - 10.30am (10)

Goodrich Village Hall, Near Ross On Wye, Gloucestershire, HR9 6HZ, United Kingdom
Fri 21 May 2021 - Fri 28 May 2021
--View Description--

Every Friday at Goodrich Village Hall 9:30 to 10:30 am starts 21st May 2021 (2 Sessions)

Every Friday at Goodrich Village Hall 9:30 to 10:30 am starts 21st May 2021 (2 Sessions)

Weston under Penyard Fridays 2.30 - 3.30 start 21st May (11)

Weston Under Penyard, Village Hall, Near Ross On Wye, Gloucestershire, HR9 7PA, United Kingdom
Fri 21 May 2021 - Fri 28 May 2021
--View Description--

Weston under Penyard Fridays 2.30 - 3.30 starting from 21st MAY 2021

Weston under Penyard Fridays 2.30 - 3.30 starting from 21st MAY 2021